ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Description: Description: http://psychiatry.md.chula.ac.th/pic/ukflag.jpeg Eng site

 

Home

ประวัติและโครงสร้างหน่วยงาน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ด้านการวิจัย

งานวิจัยระดับนานาชาติ

งานวิจัยระดับชาติ

 

 

ด้านบริการวิชาการ

ด้านบริการวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

คณาจารย์ประจำภาควิชา

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

 รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน 2559

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน 2558

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน 2557

อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางการเรียนการสอน

ตารางการปฏิบัติงาน

รูปถ่าย กิจกรรม 

มาตรฐานความรู้

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณทิตสุขภาพจิต

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

 

ตารางออกตรวจในเวลาและนอกเวลา

 

Description: Description: L:\Users\Admin\Desktop\phc.jpg

ถาม ตอบ คำถาม สุขภาพจิต

( ห้องสุขภาพจิต เดิม http://www.healthnet.in.th )

  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-22564298, 0-22564346

Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
1873 Rama 4 Road, Pathumwan Bangkok 10330, Thailand Tel. +66 0-22564298, +66 0-22564346