ปรัชญา

จิตเวชจุฬาฯ วิชาการก้าวหน้า

มุ่งมั่นร่วมพัฒนา ดูแลใจประชา

ด้วยคุณภาพ และคุณธรรม

 

วิสัยทัศน์

จิตเวชจุฬาฯ เป็นสถาบันทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต ชั้นนำของประเทศ

 

พันธกิจ

 

1.ผลิตบุคลากร ได้แก่ บัณฑิตแพทย์ มหาบัณฑิตสาขาสุขภาพจิต และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ

2.ผลิตองค์ความรู้ที่มีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถชี้นำสังคม

3.บริการทางการแพทย์และวิชาการ

4.พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา

5.สนับสนุน ส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

ค่านิยม

MENTAL

M = Morality คุณธรรม

E = Excellence มีความเป็นเลิศ

N = Nurturing ให้การดูแล เอาใจใส่

T = Teamwork การทำงานเป็นทีม

A = Altruism การทำประโยชน์ให้ส่วนรวม

L = Life long learning เรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ด้านการวิจัย

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มีนโยบายและแผนงานเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อผลิตองค์ความรู้ใหม่ทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต  มีระบบการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้สู่สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านทางคณะฯ  หรือผ่านทางสมาคมจิตแพทย์  หรือวารสารอื่น ๆ  ปัจจุบันภาควิชามีหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบาดวิทยาการทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต เพื่อศึกษาโรคทางจิตเวชต่าง ๆ และสุขภาพจิตของประชากรในประเทศ

 

ด้านบริการวิชาการ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์มีแผนงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม คือ ให้บริการวิชาการด้านจิตเวชและสุขภาพจิตแก่แพทย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการให้การปรึกษา การฝึกอบรม การจัดสัมมนา  การจัดประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาวิชาการทางจิตเวชศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  และเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ  ทั้งในระดับประเทศและสากล  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการที่ถูกต้องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 

ด้านบริการวิชาชีพ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  ให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชน  โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยทางจิตหรือผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตทั้งแบบผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยใน และให้การสนับสนุนการรักษาของแพทย์สาขาอื่นกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการทางสุขภาพจิตร่วมด้วย  เช่น  การรับปรึกษา หรือผู้ป่วยฉุกเฉิน  นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังมีบริการกลุ่มคนไข้โครงการโรงพยาบาลกลางวัน คลินิกผู้ป่วยสมองเสื่อม  คลินิกผู้ติดยาสารเสพติด  และคลินิกคลายเครียด

 

วัตถุประสงค์

ผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ทางด้าน จิตเวชศาสตร์  และสุขภาพจิต และพัฒนาวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในวงการจิตเวชและสุขภาพจิต รวมทั้งแพทย์สาขาอื่น  และสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  เพื่อปฏิบัติงานด้านจิตเวชและสุขภาพจิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ผลิตองค์ความรู้เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อพัฒนาสังคมไทย