คณาจารย์  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุขเจริญ                             ตั้งวงษ์ไชย                             หัวหน้าภาควิชา    

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุมาพร                                        ตรังคสมบัติ

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอลิสา                                           วัชรสินธุ

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิริลักษณ์                             ศุภปีติพร

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เดชา                                       ลลิตอนันต์พงศ์

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุรณี                                      กาญจนถวัลย์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพนธ์                                  ลือบุญธวัชชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยชนะ                                นิ่มนวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัศมน                                 กัลยาศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงชุติมา                                 หรุ่มเรืองวงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัทธร                                พิทยรัตน์เสถียร

อาจารย์นายแพทย์อรรถพล                                                 สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

อาจารย์นายแพทย์ภุชงค์                                                      เหล่ารุจิสวัสดิ์

อาจารย์แพทย์หญิงโสฬพัทธ์                                               เหมรัญช์โรจน์

อาจารย์แพทย์หญิงปริชวัน                                                   จันทร์ศิริ

อาจารย์นายแพทย์ชาวิท                                                      ตันวีระชัยสกุล

อาจารย์นายแพทย์ธีรยุทธ                                                    รุ่งนิรันดร

อาจารย์แพทย์หญิงฐิติพร                                                     ศุภสิทธิ์ธำรง

อาจารย์พิเศษ

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงพยอม                                          อิงคตานุวัฒน์

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงภิรมย์                                    สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อัมพล                                     สูอำพัน

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงใจ                                          กสานติกุล

อาจารย์นายแพทย์นิพัทธิ์                                                     กาญจนธนาเลิศ

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทิกา                                        ทวิชาชาติ

รองศาสตราจารย์พวงสร้อย                                                 วรกุล

อาจารย์นายแพทย์สมรักษ์                                                   สันติเบ็ญจกุล

อาจารย์แพทย์หญิงวัลย์ฐิภา                                                 วิทยาศัย

อาจารย์แพทย์หญิงเบญจพร                                                 ตันตสูติ

แพทย์หญิงพัชรินทร์                                                              สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง