ตาราง Dementia Clinic ของแพทย์ประจำบ้าน

ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 10.00 – 12.00 น.

 

เดือน

แพทย์ประจำบ้าน

กรกฎาคม – สิงหาคม 2559

นวมน, กรัณฑรัตน์

กันยายน – ตุลาคม 2559

กฤติศักดิ์, วังก์สุข

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559

ดุจอรุณ

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

อัฉริยา

มีนาคม – เมษายน 2560

ชวิน

พฤษภาคม – มิถุนายน 2559

สรวิศ

 

 

ตาราง Geriatric Rotation ของแพทย์ประจำบ้าน

 

เดือน

แพทย์ประจำบ้าน

กรกฎาคม 2559

จักรกฤษณ์, สิริพัชร

สิงหาคม 2559

สิทธิกร, อารียา

ธันวาคม 2559

ชนานันทิ์, ฐานิยา

 

 

ตารางการทำกลุ่ม Day Hospital ของแพทย์ประจำบ้าน

 

เดือน

แพทย์ประจำบ้าน

มิถุนายน - กรกฎาคม 2559

ชนานันทิ์

สิงหาคม - กันยายน 2559

ฐานิยา

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559

จักรกฤษณ์

ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560

อารีย

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560

สิริพัชร

เมษายน - มิถุนายน 2560

สรวิศ

 

 

 

 

ตารางการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 3

ปีการศึกษา 2559

           

นพ.จักรกฤษณ์    เหลืองอร่าม

 

สถานที่

วัตถุประสงค์

ช่วงเวลา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Day Hospital

1-15 มิ.ย. 59

สถาบันกัลยาราชนครินทร์

Forensic Psychiatry

Mental Hospital Psychiatry

20 มิ..-1 .ค. 59

โรงพยาบาลสวนปรุง

Community Psychiatry

2-15 ก.. 59

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Addiction psychiatry

1-31 ธ.ค. 59

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา

Narrative psychotherapy  

Palliative care

1-15 ม.ค. 60

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Psychotherapy and TMS

16-31 .ค. 60

 

 

พญ.ชนานันทิ์   วิจิตรแสง

 

สถานที่

วัตถุประสงค์

ช่วงเวลา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Day Hospital

16-31 ธ.ค. 59

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา

Narrative psychotherapy  

Palliative care

1-15 ม.ค. 60

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Psychotherapy and TMS

16-31 .ค. 60

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Addiction psychiatry

1-28 .พ. 60

โรงพยาบาลสวนปรุง

Community Psychiatry

1-15 มี.ค. 60

สถาบันกัลยาราชนครินทร์

Forensic Psychiatry

Mental Hospital Psychiatry

20-31 มี.. 60

 

นพ.สิทธิกร   ปรีชาวุฒิเดช

 

สถานที่

วัตถุประสงค์

ช่วงเวลา

สถาบันกัลยาราชนครินทร์

Forensic Psychiatry

Mental Hospital Psychiatry

15-26 ส.ค. 59

โรงพยาบาลสวนปรุง

Community Psychiatry

1-15 .ย. 59

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Day Hospital

16-30 .ย. 59

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Addiction psychiatry

1-31 ธ.ค. 59

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Psychotherapy and TMS

1-15 ม.ค. 60

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา

Narrative psychotherapy  

Palliative care

16-31 .ค. 60

                                                            พญ.ฐานิยา   บรรจงจิตร

 

สถานที่

วัตถุประสงค์

ช่วงเวลา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Day Hospital

16-31 ธ.ค. 59

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Psychotherapy and TMS

1-15 ม.ค. 60

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา

Narrative psychotherapy  

Palliative care

16-31 .ค. 60

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Addiction psychiatry

1-28 .พ. 60

โรงพยาบาลสวนปรุง

Community Psychiatry

1-15 มี.ค. 60

สถาบันกัลยาราชนครินทร์

Forensic Psychiatry

Mental Hospital Psychiatry

20-31 มี.. 60

 

 

                                                            พญ.สิริพัชร   เพิงใหญ่

 

สถานที่

วัตถุประสงค์

ช่วงเวลา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Day Hospital

1-15 มิ.ย. 59

สถาบันกัลยาราชนครินทร์

Forensic Psychiatry

Mental Hospital Psychiatry

20 มิ..-1 .ค. 59

โรงพยาบาลรามาธิบดี

Consultation-liaison Psychiatry

2-15 ก.. 59

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Addiction psychiatry

1-31 ต.ค. 59

โรงพยาบาลรามาธิบดี

Child & Adolescent Psychiatry

1-15 .ย. 59

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Community Psychiatry

16-30 .ย. 59

 

 

                                                            พญ.อารียา    ภูมิเดช

 

สถานที่

วัตถุประสงค์

ช่วงเวลา

สถาบันกัลยาราชนครินทร์

Forensic Psychiatry

Mental Hospital Psychiatry

15-26 ส.ค. 59

โรงพยาบาลสวนปรุง

Community Psychiatry

1-15 .ย. 59

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Day Hospital

16-30 .ย. 59

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Addiction psychiatry

1-31 ต.ค. 59

โรงพยาบาลรามาธิบดี

Child & Adolescent Psychiatry

1-15 .ย. 59

Consultation-liaison Psychiatry

16-30 .ย. 59