ประวัติ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 

แต่เดิมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคทางกายเท่านั้น หากมีผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตใจมาขอรับบริการตรวจรักษาก็โอนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทางจิต ส่วนด้านการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์สำหรับนิสิตแพทย์นั้นทำการสอนโดยจิตแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จ-เจ้าพระยา กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ในฐานะอาจารย์พิเศษ  ซึ่งมีชั่วโมงสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ตลอดหลักสูตรเพียง  12-18  ชั่วโมง  การเรียนการสอนนี้จัดขึ้นที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

หลังจากปี พ.ศ.2499 มติที่ประชุมการศึกษาแพทยศาสตร์แห่งชาติครั้งที่หนึ่งที่บางแสน จังหวัดชลบุรี  เห็นสมควรให้คณะแพทยศาสตร์ทุกคณะ   มีอาจารย์จิตแพทย์ประจำเพื่อทำการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ในคณะแพทยศาสตร์ และมีแผนการว่าจะมีแผนกวิชาจิตเวชศาสตร์ขึ้นในคณะแพทยศาสตร์ทุกคณะ รวมทั้งเพิ่มเวลาสอนให้มากขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว ในปี พ.ศ.2500 ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงจัดให้มีตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์  สังกัดแผนกอายุรศาสตร์  ขึ้น  1  ตำแหน่ง  และได้ส่งไปรับการอบรมวิชาจิตเวชศาสตร์  ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเวลา  2  ปี

 

ปี พ.ศ. 2502 ได้เริ่มเปิดการให้บริการตรวจรักษาโรคทางจิตเวช แบบผู้ป่วยนอกของแผนกอายุรศาสตร์ พร้อมทั้งรับผู้ป่วยใน 1-2 เตียง ให้คำปรึกษาทางจิตเวชและช่วยสอนวิชาจิตเวชศาสตร์แก่นิสิตแพทย์ และในปีนี้เอง มีการปรับปรุงหลักสูตรจิตเวชศาสตร์เพิ่มชั่วโมงสอนเป็น 48 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร หลังจากนั้นมีการส่งแพทย์ประจำบ้านคนที่ 2 ไปฝึกอบรมวิชาจิตเวชศาสตร์ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเวลา 1 ปี

 

ปี พ.ศ. 2504 ทำการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์แก่นิสิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปี พ.ศ. 2505 เปิดหอผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยจิตเวชศาสตร์    ตึกธนาคารกรุงเทพ  มีเตียงรับผู้ป่วย  จำนวน  8  เตียง นับเป็นหอผู้ป่วยทางจิตเวชในคณะแพทยศาสตร์แห่งแรกของประเทศ รวมทั้งให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นด้วย

ปี พ.ศ. 2510 มีแพทย์ประจำบ้านคนที่ 3 ไปรับการฝึกอบรมที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเป็นเวลา 1  ปี

ปี พ.ศ. 2511 เพิ่มเตียงผู้ป่วยในหอผู้ป่วยเป็น 14 เตียง  และจัดตั้งทีมจิตเวชขึ้นเป็นครั้งแรก ประกอบด้วย  นักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยาคลินิก  และพยาบาลจิตเวช ซึ่งได้ปฏิบัติงานกว้างขวางขึ้น  ทั้งในด้านบริการและการสอน  รวมทั้งได้จัดตั้งหน่วยจิตเวชขึ้นในแผนกอายุรศาสตร์

ปี พ.ศ. 2512 กำหนดหลักสูตรให้นิสิตแพทย์ขึ้นปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย  เป็นเวลา 2  สัปดาห์ มีอาสากาชาดมาช่วยปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษา  และมีการจัดตั้งแผนกประสาทวิทยาจิตเวชขึ้น

ปี พ.ศ. 2513 มีนักอาชีวบำบัดเข้าร่วมในทีมจิตเวช

ปี พ.ศ. 2515 สภาการศึกษาแห่งชาติลงมติให้หน่วยจิตเวชเป็นแผนกจิตเวชศาสตร์

ปี พ.ศ. 2516 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีแผนกจิตเวชศาสตร์  ในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งประกาศเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ในวันที่  27  มิถุนายน  2516

ปี พ.ศ. 2516 เริ่มฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านทางจิตเวชศาสตร์ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญ ของแพทยสภา เปิดหลักสูตรสอนแพทย์หลังปริญญาเพื่อประกาศนียบัตรขั้นสูงทางคลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2530 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต

ปี พ.ศ. 2543 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต (ภาคนอกเวลาราชการ)

ปี พ.ศ. 2544 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตเวชศาสตร์

ปี พ.ศ. 2545 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ

ปี พ.ศ. 2551 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ และประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวันรุ่น