จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2012   จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2011   จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2010   จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2009   จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2008   จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2007