รายงานผลงานวิจัย / วารสารตีพิมพ์ / ตำรา  อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน ปีที่
1 Neuropsychological signs in stroke patients  Chula Med J Vol. 51 No.11 Suganya Taveemanoon* 2007
  according to Bender Visual Motor Gestalt Test November-December 2007 Puangsoi Worakul **  
    Wasuwat Kitisomprayoonkuk***  
         
2 Prevalence of depression in gynecologic Chula Med J Vol. 51 Chutima Roomruangwong* 2007
  outpatients at King Chulalongkorn Memorial No 4. April 2007 solasinee Hemrungrojn*  
  Hospital Sookjaroen Tangwongchai*  
         
3 Prevalence of depression in gynecologic ผศ.พญ.ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ฉบับที่ 4 2007
  outpatients at King Chulalongkorn Memorial hospital อ.พญ.โสฬสินี เหมรุ่งโรจน์ เม.ย.-50  
4 ความชุกของภาวะซึมเศร้าในช่วง 4-6 สัปดาห์หลัง ผศ.พญ.ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 50 2007
  คลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมารดาที่เข้ารับการ ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย ฉบับที่ 11 พ.ย. 49  
  รักษาในตึกทารกแรกเกิดวิกฤต รพ.จุฬาฯ       
         
5 การสูบบุหรี่ สาเหตุการเสพติด และการรักษา รศ.นพ.เดชา  ลลิตอนันต์พงศ์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 50,1(ม.ค. 2549)  2007
  Cause of dependence and treatment    : 29-41  
         
16 คุณภาพชีวิตและภาวะสุขภาพและการสนับสนุน ผศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชั ประชุมวิชาการครั้งที่ 34 ปี 2549 2007
  ทางสังคมที่สัมพันธ์กันของผู้ดูแลและผู้ป่วยจิตเภท   20-22 พ.ย. 50  
17 จิตเวชศาสตร์และวิกฤตสังคม ผศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชั ประชุมวิชาการครั้งที่ 34 ปี 2549 2007
      20-22 พ.ย. 50  
         
18 The Art and science of Brief Psychotherapies : ผศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชั ประชุมวิชาการครั้งที่ 34 ปี 2549 2007
  Focusing or Grief (Case Scenario and Application   20-22 พ.ย. 50  
  of Brief Psychotherapies