รายงานผลงานวิจัย / วารสารตีพิมพ์ / ตำรา  อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2551
ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน ปีที่
1 ความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยจิตเภทในขณะที่ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 52 องอาจ เชียงแขก 2008
  ผู้ป่วยพักรักษาอยู่ในสถาบันจิตเวชศาสตร์  ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค. 51 ผศ.นพ.ชัยชนะ นิ่มนวล  
  สมเด็จเจ้าพระยา    
       
2 ความชุกของภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 52 จุฑามณี  เรืองจิตทวีกุล 2008
  แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาหลังคลอด ฉบับพิเศษ ก.ค. 51 รศ.นพ.เดชา  ลลิตอนันต์พงศ์  
  ณ รพ.จุฬาฯ    
         
3 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกภาคภูมิใจใน จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 52 ณัฐธิกา  ศรีมกุฏพันธุ์ 2008
  ตนเองกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของเด็กสมาธิ ฉบับพิเศษ ก.ค. 51 ศ.พญ.อลิสา  วัชรสินธุ  
  สั้นที่มารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกหน่วย    
  จิตเวชเด็ก รพ.จุฬาฯ    
         
4 ความเครียดของสตรีวัยหมดระดูที่มารับบริการ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 52 พูลทรัพย์  อนันตกุล 2008
  ที่คลินิกวัยหมดระดูของ รพ.ราชวิถี ฉบับพิเศษ ก.ค. 51 ผศ.พญ.รวิวรรณ นิวาตพันธุ์  
       
         
รายงานผลงานวิจัย / วารสารตีพิมพ์ / ตำรา  อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2551
ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน ปีที่
5 ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 52 ปณัสยา  น้ำรัก 2008
  ทางสังคมที่มีต่อเด็กออทิสติกของเพื่อนนักเรียน ฉบับพิเศษ ก.ค. 51 รศ.นพ.อัมพล สูอัมพัน  
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในชั้นเรียนที่มีโครงการ    
  เรียนร่วมของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย    
  เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน    
         
6 สุขภาพจิตของผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 52 กฤตย์  กานต์กรกช 2008
  จากชายเป็นหญิง ฉบับพิเศษ ก.ค. 51 อ.นพ.นิพัทธิ์  กาญจนธนาเลิศ  
       
         
7 คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 52 เพื่องฟ้า  สีสวย 2008
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฉบับพิเศษ ก.ค. 51 รศ.พวงสร้อย วรกุล  
         
8 ความเครียดของพนักงานที่ย้ายฐานปฏิบัติการจาก จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 52 ฉัตรสุดา  ส่องแสงเจริญ 2008
  ท่าอากาศยานยานาชาติดอนเมืองไปยังท่า ฉบับพิเศษ ก.ค. 51 รศ.นพ.อัมพล สูอัมพัน  
  อากาศยานสุวรรณภูมิ    
         
รายงานผลงานวิจัย / วารสารตีพิมพ์ / ตำรา  อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2551
ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน ปีที่
9 ความชุกของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และปัจจัย จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 52 ธรรมนาถ เจริญบุญ 2008
  ที่เกี่ยวข้องจากการรักษาด้วยไฟฟ้าของผู้ป่วย ฉบับพิเศษ ก.ค. 51 ผศ.นพ.สุขเจริญ  ตั้งวงษ์ไชย  
  ในแผนกจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อ.นพ.นิพัทธิ์  กาญจนธนาเลิศ  
       
10 คุณภาพการนอนหลับและภาวะสุขภาพจิตของ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 52 ฉันทนา  แรงสิงห์ 2008
  พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพ ฉบับพิเศษ ก.ค. 51 รศ.นพ.เดชา  ลลิตอนันต์พงศ์  
         
11 ภาวะพุทธิปัญญาในผู้ป่วยโรคจิตเภทเรื้อรัง จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 52 มุฑิตา  พนาสถิตย์ 2008
  ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก แผนก ฉบับพิเศษ ก.ค. 51 ศ.พญ.นันทิกา  ทวิชาชาติ  
  จิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ.พวงสร้อย วรกุล  
         
12 ความพึงพอใจในชีวิตของข้าราชการครูวัยก่อน จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 52 สุรพิเชษฐ์  สุขโชติ 2008
  ปลดเกษียณ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ฉบับพิเศษ ก.ค. 51 ศ.พญ.นันทิกา  ทวิชาชาติ  
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร    
         
13 คุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยมะเร็ง จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 52 ภูมิรินทร์   2008
  เต้านมที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมในโรงพยาบาล ฉบับพิเศษ ก.ค. 51 อ.นพ.ณัทธร  พิทยรัตน์เสถียร  
  จุฬาลงกรณ์      
14 Chinical Characteristics of ADHD in Thai Children  J Med Assoc Thai 2008 ; 91[12] :  ศ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ   
    1894-8