รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติในปีปฏิทิน 2552 
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัยหลัก  ผู้วิจัยร่วม ข้อมูลการตีพิมพ์ ระบุการนำผลงาน ประเภทผลงาน
          ไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์
1 ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาทางกายภาพบำบัด ในจังหวัดสุพรรณบุรี เชียงราย นครสวรรค์ พิมพ์รัก  สินสมบูรณ์ทอง ศิริลักษณ์  ศุภปีติพร จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 53 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
2 ความชุกของภาวะพุทธิปัญญาเสื่อมระยะแรกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ในคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และคลินิกภูมิคุ้มกัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไพศาล  แดงพัฒนพงศ์ สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 53 ฉบับที่ 3พฤษภาคม-มิถุนายน 2552 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
3 ความวิตกกังวลของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551 อัมพร  ธนะวัฒน์สัจจะเสรี รวิวรรณ  นิวาตพันธุ์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 53 ฉบับที่ 3พฤษภาคม-มิถุนายน 2552 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
4 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนอาชีวศึกษากับความฉลาดทางอารมณ์ อิสรียา ดาราทอง ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยปีที่ 54 ฉบับที่2 เมษายน-มิถุนายน 2552  เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
5 ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาประจำสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในเขตกรุงเทพมหานคร ธัชชัย ควรเดชะคุปต์ พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยปีที่ 54 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2552 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติในปีปฏิทิน 2552 
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัยหลัก  ผู้วิจัยร่วม ข้อมูลการตีพิมพ์ ระบุการนำผลงาน ประเภทผลงาน
          ไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์
6 ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้เข้ารับบริการทางโหราศาสตร์ ทานิต  โชคธนะศิริ รัศมน กัลยาศิริ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยปีที่ 54 ฉบับที่2 เมษายน-มิถุนายน 2552  เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
7 คุณภาพชีวิตและปัจจัยทางจิตสังคมของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดไม่พึ่งอินซูลินในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม จิณณพัด ธีรอภิศักดิ์กุล พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่ง ประเทศไทยปีที่ 54 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2552 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
8 ประสิทธิภาพของการฝึกความจำด้วยกิจกรรมตามหลักปรัชญามอนเตสซอรี่ ในผู้สูงอายุสมองเสื่อมระยะเริ่มแรก กัลยพร นันทชัย รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยปีที่ 54 ฉบับที่2 เมษายน-มิถุนายน 2552  เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
9 ระดับความรุนแรงของความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาพณิชกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร บุญมา พรชัย สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรีปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มิถุนายน-พฤศจิกายน 2552 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
10 ประสิทธิภาพของการฝึกทักษะในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยกิจกรรมแบบมอนเตสซอรี่ในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มแรก กนกพร กรรณสูต รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 54 บับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน 2552 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติในปีปฏิทิน 2552 
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัยหลัก  ผู้วิจัยร่วม ข้อมูลการตีพิมพ์ ระบุการนำผลงาน ประเภทผลงาน
          ไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์
11 คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม จิณณพัต ธีรอิภศักดิ์กุล พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 54 บับที่ 2 กรกฏาคม-กันยายน 2552 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
12 ความชุกภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จีรวรรณ จบสุบิน นันทิกา ทวิชาชาติ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 2552 ปีที่ 53 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2552 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
13 ภาวะซึมเศร้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในดรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ณิชาภัทร รุจิรดาพร อุมาพร ตรังคสมบัติ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 54 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2552 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
14 ความฉลาดทางอารมณืของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร นภาพร โกมลพันธ์ ณัทธร พิทยรัตนเสถียร จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 2552 ปีที่ 53 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2552 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
15 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาทางกายภาพบำบัด พิมพ์รัก สินสมบูรณ์ทอง ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 2552 ปีที่ 53 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติในปีปฏิทิน 2552 
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัยหลัก  ผู้วิจัยร่วม ข้อมูลการตีพิมพ์ ระบุการนำผลงาน ประเภทผลงาน
          ไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์
16 ผลของการปฏิบัติธรรมต่อสุขภาวะทางจิตของผู้เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญยาและสันติสุข ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์ มุทิตา คงปั้น เดชา ลลิตอนันต์พงศ์ วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
17 ภาวะซึมเศร้าของเด็กในสถานแรกรักเด็กหญิงบ้านธัญพร และความรู้เจตคติ และการกระทำของบุคลากรที่มีต่อการรักษาด้วยยาทางจิตเวชเด็ก ฤทัยรัตน์ ศรีทอง ดวงใจ กสานติกุล จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 2552 ปีที่ 53 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
18 ความผาสุขทางจิตวิญญาณและความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ชินัณ บุญเรืองรัตน์ พวงสร้อย วรกุล วารสารศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
19 ความเครียดของผู้แทนยาในเขตกรุงเทพมหานครของบริษัทยาข้ามชาติ จุฑาวรรณ สว่างแจ้ง โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 2552 ปีที่ 53 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
20 สุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกรณีศึกษา : ในโรงเรียนสิริรัตนาธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร นัยนา เอื้อพงศ์กิตติกุล ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 2552 ปีที่ 53 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม-สิงหาคม 2552 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติในปีปฏิทิน 2552 
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัยหลัก  ผู้วิจัยร่วม ข้อมูลการตีพิมพ์ ระบุการนำผลงาน ประเภทผลงาน
          ไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์
21 พฤติกรรมอาชญากรรมกับประวัติการใช้ยาเสพติดของเยาวชนในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน วนัญญา แก้วแก้วปาน อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที 53 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2552 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
22 คุณภาพชีวิตของนิสิตที่อยู่หอพักในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิสัญ อ่างเฮ้า ชัยชนะ นิ่มนวล จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที 53 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
23 Posttraumatic stress disorder of the tsunami  Thavichachart, N. Tangwongchai, S. Journal of the Medical Association  2009    
  survivors in Thailand    Kanchanatawan , B. of Thailand 92(3) , pp. 420-429      
      suppapitiporn, S.        
      Pattalung, A.S.        
      Roomruangwong, C.        
24 safety and tolerability of galantamine in possible Alzheimer's disease with or without cerebrovascular disease and vascular dementia in Thai patients   Thavichachart,N. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaset 92 Suppl 2, pp. S12-18 2009    
25 Role of stress areas, stress severity, and stressful life events on the onset of depressive disorder : A case - control study Lueboonthavatchai,P   Journal of the Medical Association of Thailand92 (9) , pp. 1240-1249 2009    
26 Sexual abuse in Thai children: A qualitative study  ศ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ   Journal of the Medical Association       
         of Thailand 91 (9), pp. 1461-1467      
               
27 Health-related quality of life in Thai Bipolar  รศ.พญ.บุรณี  กาญจนถวัลย์   Journal of the Medical Association       
   Disorder       of Thailand 91 (6), pp. 913-918      
รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติในปีปฏิทิน 2552 
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัยหลัก  ผู้วิจัยร่วม ข้อมูลการตีพิมพ์
               
28 Relationship between interpersonal problem  ผศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย   J  psychiatry Assoc Thailand       
  areas and depressive disorder in Thai depressed     2008 ; 53[1] : 69-80      
  patients: a matched case - control study             
               
29 Chinical Characteristics of ADHD in Thai Children  ศ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ    J Med Assoc Thai 2008 ; 91[12] :       
        1894-8
30 The effect of galantamine on sleep quality in thai alzheimer's disease patients ศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ   J Med Assoc Thai 2008 Sep;91(9):1343-9