รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติในปีปฏิทิน 2553 
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัยหลัก  ผู้วิจัยร่วม ข้อมูลการตีพิมพ์ ระบุการนำผลงาน ประเภทผลงาน
          ไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์
1 ภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการเล่นเกมส์ออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ธีระชัย สถาพระนาสิน ดวงใจ กสานติกุล จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 54 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม - สิงหาคม 2553 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
2 ความพึงพอใจในภาพลักษณ์เกี่ยวกับรูปร่างและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงหลังคลอด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปรมา กิจรานันทน์ ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 54 ฉบับที่ 4 5 กันยายน-ตุลาคม 2553 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
3 สุขภาพจิตและวิธีจัดการกับปัญหาในบุตรวัยรุ่นของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จารุรัตน์ เภานิบล อุมาพร ตรังคสมบัติ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 54 ฉบับที่ 4 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2553 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
4 ความสัมพันธ์ของการให้ความหมายต่อสถานการณ์กับโรคความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย (PTSD) เรื้อรังในกลุ่มเด็กผู้ประสบภัยสึนามิ ในเขต อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เวทินี สตะเวทิน ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร J Psychiatr Assoc Thailand Vol. 55 No. 1 January-March 2010 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
5 การพัฒนาแบบประเมินปัญหาทางจิตสังคมของผู้ป่วยโรคลมชัก (WPSI) ฉบับภาษาไทย กนกพร จูพันทะ บุรณี กาญจนถวัลย์ วารสารวิชาการศรีปทุม เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
6 ผลของการฝึกกิจกรรมแบบมอนเตสซอรี่ต่อแรงบีบมือและความหวังของผู้ป่วยดรคหลอดเลือดสมอง นันทกา แก้วเฉย รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปี 2553 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
7 ภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยทางสังคมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รัศมี บัณณสิทธิ์รัตน์ พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2553; 55(2) : 203-212 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
8 ความชุกของภาวะซึมเศร้า และแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาเด็กออทิสติก อายุ 3-10 ปี ที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก ณ สถาบันราชานุกูล สุภาพ ชุณวิรัตน์ เดชา ลลิตอนันต์พงศ์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ปี 2553 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
13 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและพฟติกรรมการจัดการความเครียดของตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาส มนทิรา ปรีชา นันทิกา ทวิชาชาติ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปี 2553 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
9 ความรุนแรงของการติดสารเมทแอมเฟตามีนซ้ำของผู้ป่วยใน ณ สถาบันธัญญารักษ์ ที่เคยได้รับการบำบัดการติดสารเสพติด วรัญญา จิตรผ่อง รัศมน กัลยาศิริ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 55 ฉบับที่ 3          กรกฏาคม-กันยายน ปี 2553 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
10 Alcohol withdrawal: Syndrome and treatment. เดชา  ลลิตอนันต์พงศ์   จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
11 จากสาเหตุทางสังคมสู่การป้องกันและการดูแลรักษาโรคซึมเศร้า   พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย เวชศาสตร์ร่วมสมัย : วิชาการแพทย์ก้าวหน้า ประสานใจพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย หน้า 601-606,2010 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
18 ความบกพร่องทางพุทธิปัญญาด้านการบริหารด้านต่างๆ ในผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองชนิดรุนแรงน้อย ชาวิท ตันวีระชัยสกุล นันทิกา ทวิชาชาติ   เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P  
12 อัตราการขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญและบุคคลใกล้ชิดเรื่องปัญหาการดื่อมในผู้ติดแอลกอฮอลล์ ทศพร เอกปรีชากุล           วรัญญา จิตรผ่อง             วิโรจน์ วีรชัย รัศมน กัลยาศิริ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ ... ฉบับที่ .... ................ 2553 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์  P