รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติในปีปฏิทิน 2554
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัยหลัก  ผู้วิจัยร่วม ข้อมูลการตีพิมพ์ ระบุการนำผลงาน ประเภทผลงาน
          ไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์
1 ความสนใจเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์ บุคลิกภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติณพัฒน์ แก้วยอด บุรณี กาญจนถวัลย์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม - สิงหาคม 2554 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
2 ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค พัชญา คชศิริพงศ์ ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม - สิงหาคม 2554 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
3 ความวิตกกังวลในการหางานทำของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปิยะพรรณ เอื้ออริยะพานิชกุล ชัยชนะ นิ่มนวล จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม - สิงหาคม 2554 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
4 ภาวะความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร จิตราภรณ์ วัฒนศัพท์ รัศมน กัลยาศิริ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
5 คุณภาพชีวิตของสตรีที่ยุติการตั้งครรภ์ นริศรา รัตนประสพ ชัยชนะ นิ่มนวล จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
6 ปัญหาสุขภาพจิตของพลทหารใหม่กองประจำการในสังกัดกองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า ปรินณา ขันทอง ชัยชนะ นิ่มนวล จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2554 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
7 ความรุนแรงของการเสพสารเมทแอมเฟตามีนซ้ำของผู้กำลังรับการบำบัด ณ สถาบันธัญญารักษ์ วรัญญา จิตรผ่อง วิโรจน์ วีรชัย**              รัศมน กัลยาศิริ*** จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2554 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
8 ความเครียดของพยาบาลและความคิดเห็นต่อการเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ (Magnet Hospital) ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษณ์อินเตอร์เนชั่นแนล พัชราวัลย์ เรืองศรีจันทร์ ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2554;56(4) : 425-436 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
9 ความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฑามาศ  นาคนิยม ชัยชนะ นิ่มนวล จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
10 ความชุกของภาวะซึมเศร้าหลังคลอด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในมารดาที่ให้นมทารก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สินาพร วิทยาวนิชชัย ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
11 ภาวะความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้พิการเนื่องจากการตัดขาที่มารับบริการที่ศูนย์กายอุปกรณ์ในประเทศไทย ณัฐวดี มณีพรหม พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2554;56(2) : 137-148 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
12 ภาวะซึมเศร้าและอารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสียของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี อรสา ใยยอง พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2554;56(2) : 117-128 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
13 ความวิตกกังวลต่อการชีวิตในสังคมภายนอกของเยาวชนกระทำผิดที่เตรียมออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง ดวงกมล สมบูรณ์พงศ์ ปริชวัน จันทรศิริ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
14 ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วมกตัญญูที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร ปัญจศิลป์ สมบูรณ์ ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2554 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
15 ผลของศิลปะบำบัดต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดสารเสพติดชาย สถาบันธัญญารักษ์ รัฐ ลอยสงเคราะห์ พวงสร้อย วรกุล จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 บับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2554 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
16 RAPID progression: Tool for screening aggressive course of disease (ACD) in alzheimer dementia Thavichachart, N. Worakul,P Journal of the Medical Association of Thailand Volume 94, Issue 4, April 2011, Pages 485-489
เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
17 Depression and grief of the Elderly Associate in Nonthaburi Province Lueboonthavatchai,P   J Psychiatric Assoc thailand 2011 ; 56(2) : 117-28 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
18 Happiness and related factors flower limb amputees at prostetic centers in thailand Lueboonthavatchai,P   J Psychiatric Assoc thailand 2011 ; 56(2) : 137-48 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P