รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติในปีปฏิทิน 2555
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัยหลัก  ผู้วิจัยร่วม ข้อมูลการตีพิมพ์ ระบุการนำผลงาน ประเภทผลงาน
          ไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์
1 ทัศนคติในเรื่องเพศแบบอนุรักษ์นิยมของชาวเอเชียและผลกระทบต่อสุขภาพ และพฤติกรรมทางเพศในผู้ป่วยเพศหญิงชาวเอเชีย ผศ.พญ.ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ Epperson CN จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม - สิงหาคม 2555 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
2 สภาวะการทำงานและความเครียดของบุคลากรฝ่าย              โภชนวิทยา และโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พรประภา ม่วงเจริญ อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
3 คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วมกตัญญูที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร พวงสร้อย วรกุล ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
4 การทำงานกับสุขภาพจิต รัศมน กัลยาศิริ   จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน  2555 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P   บทบรรณาธิการ
5 การรักษาด้วยยาและจิตบำบัดในจิตเวชปฏิบัติยุคปัจจุบัน ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร   จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน  2555 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P   บทความ
6 ผลของการใช้วีดีทัศน์กระตุ้นความอยากเสพสารระเหยในผู้เข้ารับการบำบัดการติดสารระเหย วรรณจรี มณีแสง วิโรจน์ วีรชัย                 รัศมน กัลยาศิริ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน  2555 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
7 โรคจิตเภทมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกับโรคอื่นๆ ทางจิตเวชอื่นๆ หรือไม่? การจัดลำดับของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยตามเกณฑ์วินิจฉัย ผลการศึกษาในผู้ป่วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เดชา ลลิตอนันต์พงศ์   จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน  2555 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
8 วัยรุ่นหญิงติดสารเมทแอมเฟตามีนและมีพฤติกรรมอันธพาลตามหลังดรคซึมเศร้าในวัยเด็ก รายงานผู้ป่วย 1 ราย รัศมน กัลยาศิริ วุฒิชัย หาสุข                  จิตติมา พฤฒิพฤกษ์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน  2555 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
9 ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในครูที่สอนนักเรียนพิการทางการศึกษาระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จิราพรรณ เบญญศรี ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน  2555 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
10 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของตำรวจตะเวนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาส มนทิรา ปรีชา นันทิกา ทวิชาชาติ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน  2555 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
11 Health psychological functioning and incident coronary heart disease : the importance of self-regulation ไพโรจน์ เสรีเด่นชัย   จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน  2555 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P   ย่อวารสาร
12 การพัฒนาพฤติกรรมของเด็กออทิสติกโดยใช้วิธีเรื่องราวทางสังคม ปาริชาติ  สุภักวัฒนะ ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร ระพีพร ศุภมหิธร จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน2555 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
13 ประสิทธิภาพของกลุ่มบำบัดความคิดและพฤติกรรมระยะสั้นในเด็กสมาธิสั้น ดุษฏี จึงศิรกุลวิทย์ ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร ชัยชนะ นิ่มนวล วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 57 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
14 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ.อุบลราชธานี แก้วตา ลีลาตระการกุล อุมาพร ตรังคสมบัติ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 57 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
15 การวิเคราะห์แบบ SWOT เกี่ยวกับทัศนคติของการนำพุทธศาสนามาใช้ในการรักษาทางจิตเวชของจิตแพทย์ไทย วิลาสินี  ภู่เจริญยศ ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 57 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
16 ผลของการบำบัดทางจิตสังคมแบบบูรณาการต่อภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไทย อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย รังสิมันต์ สุนทรไชยา,     พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 57 (2) : เม.ย-มิย 55 151-164   เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
17 เจตคติและการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กของผู้ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กของเอกชนของจังหวัดลำพูน แพรว สมบัติใหม่ ปริชวัน จันทร์ศิริ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม2555 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
18 คุณภาพชีวิตแบบอนุรักษ์นิยมของชาวเอเชียและผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมทางเพศในผู้ป่วยเพศหญิงชาวเอเชีย พวงสร้อย วรกุล ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555 เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P  
19 Relationship between poststroke depression and ischemic lesion location  Wongwandee, M.,  Tangwongchai, S., Phanthumchinda, K.  Journal of the Medical Association of Thailand 95 (3) , pp. 330-336  เผยแพร่ในวารสารเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ P