รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ระดับนานาชาติในปีปฏิทิน 2552
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัยหลัก  ผู้วิจัยร่วม ข้อมูลการตีพิมพ์ ปีพิมพ์ แหล่งเงินทุน
            ชื่อแหล่งทุน จำนวนเงิน
1 Posttraumatic mental health establishment of the Tsunami  Thavichachart, N. Tangwongchai, S. Clinical Practice and Epidemiology 2009    
  survivors in Thailand   Kanchanatawan , B. in Mental health 5, art, no 11      
      suppapitiporn, S.        
      Pattalung, A.S.        
      Roomruangwong, C.        
2 Predictors of anxiety symptoms in the gynecological Roomruangwong, C. Tangwongchai, S. International Journal of Psychiatry  2009    
  outpatient setting : The Thai experience     in Clinical Practice 13 (2) pp. 91-99      
               
3 Galantamine for the treatment of BPSD in Thai patients with Tangwongchai, S. Thavichachart, N. American Journal of Alzheimer's  2009    
  possible Alzheimer's disease with or without cerebrovascular     Disease and other Dementias 23       
  disease     (6), pp. 593-601      
               
4 Psychosis as the first presentation of  hyperthyroidism Snabboon, T Lalitanantpong , D. Internal and Emergency Medicine,  2009    
        pp. 1-2.      
               
5 Cognitive profiles , hormonal replacement therapy and related Akkayagorn ,L Tangwongchai, S. Asian Biomedicine Vol.3 No.4 2009    
  factors in Thai menopausal women   Worakul,P August 2009;439-444      
               
               
รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ระดับนานาชาติในปีปฏิทิน 2552
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัยหลัก  ผู้วิจัยร่วม ข้อมูลการตีพิมพ์ ปีพิมพ์ แหล่งเงินทุน
            ชื่อแหล่งทุน จำนวนเงิน
6 Association between depression and adherence to highly active Buathong,N. Tangwongchai, S. Asian Biomedicine Vol.3 No.2 2009    
  antiretroviral therapy among adult HIV infected patients in Thailand   April 2009;127-133      
                ได้รับค่า impact factor 5000
7 Prevalence of depression , hemoglobin A1C level, and associated Thaneerat,  T. Tangwongchai, S. Asian Biomedicine Vol.3 No.2 2009    
  factors in outpatients with type-2 diabetes Worakul,P August  2009;383-390      
               
8 Risk factors for methamphetamine-induced paranoia and latency of symptom onset in a thai drug treatment cohort  Kalayasiri, R   Asian Biomedicine Vol.3 No.6 December 2009, 635-643 2009    
12 Effects of thai traditional massage on autistic children's behavior   Chandarasiri,P Journal of Alternative and Complementary Medicine V. 15 Issue 12, 1 December 2009, pp.1355-1361 2009    
9 Cinemeducation : A pilot student project using movies to help students learn medical professionalism Pityaratstian,N   Medical Teacher 31 (7), pp. e327-e332 2009