รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ระดับนานาชาติในปีปฏิทิน 2554
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัยหลัก  ผู้วิจัยร่วม ข้อมูลการตีพิมพ์ ปีพิมพ์ แหล่งเงินทุน
            ชื่อแหล่งทุน จำนวนเงิน
1 Epidemiology of headache Niunuan,C   Originally released August 16, 2011;last updated February 27, 2011; expries February 27, 2014 2011    
2 Perinatal depression in Asian women : prevalence, associaed factors , and cultural aspects Roomruangwong C   Asian biomedicine 2011 Apr;5 (2) : 179-93 2011    
3 Inter-rater reliability and concurrent validity of DSM-IV opioid dependence in a Hmong isolate using the Thai version of the Semi-Structured Assessment for Drug Dependence and Alcoholism (SSADDA)
Malison, R.T.,  Kalayasiri, R., Sanichwankul, K., Sughondhabirom, A., Mutirangura, A.,  Addictive Behaviors 36 (1-2) , pp. 156-160  2011    
4 Flexural responses of concrete slab over flexible girders through FEA-based parametric evaluation  Tangwongchai, S.,  Anwar, N., Chucheepsakul, S.  KSCE Journal of Civil Engineering 15 (6) , pp. 1057-1065  2011    
5 Potential Risk Factors for Psychiatric Disorders in Patients With Headache Chaichana N Thanin A American Headache Society 2011 p. 90-95 2011