รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ระดับนานาชาติในปีปฏิทิน 2555
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัยหลัก  ผู้วิจัยร่วม ข้อมูลการตีพิมพ์ ปีพิมพ์ แหล่งเงินทุน
            ชื่อแหล่งทุน จำนวนเงิน
1 Potential risk factors for psychiatric disorders in patients with headache Nimnuan, C.  Asawavichienjinda, T., Srikiatkhachorn, A.  Headache  Volume 52, Issue 1, January 2012, Pages 90-98
2012    
2 The Psychopathological characteristics of treatment disocontinuationgroup in 6-month treatment with paliperidone ER Thavichachart,N   International Journal of clinical practice volume 66,Issue 10,October 2012 , Pages 969-975 2012    
3 Family Functioning and depression in adolescents : a gender perspective  Trankasombat,U   Asian Biomedicine 659-08-12 2012