Natioinal Reseacher 2009

List
Title
Researcher 
Co-Researcher
Published
       
1
ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาทางกายภาพบำบัด ในจังหวัดสุพรรณบุรี เชียงราย นครสวรรค์ Sinsomboonthong, P. Suppapitiphorn, S. จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 53 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
2
ความชุกของภาวะพุทธิปัญญาเสื่อมระยะแรกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ในคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และคลินิกภูมิคุ้มกัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Dangputtanapong, P. Tangwongchai, S. จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 53 ฉบับที่ 3พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
3
ความวิตกกังวลของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551 Tanawatsuggasere, A. Nivataphand, R. จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 53 ฉบับที่ 3พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
4
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนอาชีวศึกษากับความฉลาดทางอารมณ์ Darathong, I. Pityaratstian,N. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยปีที่ 54 ฉบับที่2 เมษายน-มิถุนายน 2552 
5
ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาประจำสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในเขตกรุงเทพมหานคร Kuandachakupt, T. Lueboonthavatchai, P. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยปีที่ 54 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2552

6
ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้เข้ารับบริการทางโหราศาสตร์ Choktanasiri, T. Kalayasiri, R. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยปีที่ 54 ฉบับที่2 เมษายน-มิถุนายน 2552 
7
ประสิทธิภาพของการฝึกความจำด้วยกิจกรรมตามหลักปรัชญามอนเตสซอรี่ ในผู้สูงอายุสมองเสื่อมระยะเริ่มแรก Nantachai, K. Nivataphand, R. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยปีที่ 54 ฉบับที่2 เมษายน-มิถุนายน 2552 
8

ระดับความรุนแรงของความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาพณิชกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

Phornchai, B. Tangwongchai, S. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรีปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มิถุนายน-พฤศจิกายน 2552
9
ประสิทธิภาพของการฝึกทักษะในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยกิจกรรมแบบมอนเตสซอรี่ในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มแรก Kannasut, K. Nivataphand, R. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 54 บับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน 2552
List
Title
Researcher 
Co-Researcher
Published
10
คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม Theera-apisakkul, J. Lueboonthavatchai, P. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 54 บับที่ 2 กรกฏาคม-กันยายน 2552
11
ความชุกภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Chobsubin, C. Thavichachart,N. จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 2552 ปีที่ 53 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2552
12

ภาวะซึมเศร้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในดรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร

Rujiradaporn, N. Trankasombat, U.  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 54 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2552
13
ความฉลาดทางอารมณืของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร Komolphun, N. Pityaratstian,N. จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 2552 ปีที่ 53 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2552
14
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาทางกายภาพบำบัด Sinsomboonthong, P. Suppapitiphorn, S. จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 2552 ปีที่ 53 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
List
Title
Researcher 
Co-Researcher
Published
15 ผลของการปฏิบัติธรรมต่อสุขภาวะทางจิตของผู้เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญยาและสันติสุข ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์ Kongpun, M. Lalitanantpong, D. วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
16
ภาวะซึมเศร้าของเด็กในสถานแรกรักเด็กหญิงบ้านธัญพร และความรู้เจตคติ และการกระทำของบุคลากรที่มีต่อการรักษาด้วยยาทางจิตเวชเด็ก Srithong, R. Kasantikul, D. จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 2552 ปีที่ 53 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552
17
ความผาสุขทางจิตวิญญาณและความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค Boonruengrat, C. Worakul, P. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 3 ฉบับที่ 6
18
ความเครียดของผู้แทนยาในเขตกรุงเทพมหานครของบริษัทยาข้ามชาติ Sawangchaeng, J. Harmrungrojn, S. จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 2552 ปีที่ 53 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552
19
สุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกรณีศึกษา : ในโรงเรียนสิริรัตนาธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร Auypongkittikul, N. Suppapitiphorn, S. จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 2552 ปีที่ 53 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม-สิงหาคม 2552
20
พฤติกรรมอาชญากรรมกับประวัติการใช้ยาเสพติดของเยาวชนในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน Kaewpan, W. Pattalung, A.S. จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที 53 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2552
21
คุณภาพชีวิตของนิสิตที่อยู่หอพักในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Anghao, W. Nimnuan, C. จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที 53 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552
22
Posttraumatic stress disorder of the tsunami survivors in Thailand  Thavichachart, N. Tangwongchai, S. Journal of the Medical Association 
    Kanchanatawan , B. of Thailand 92(3) , pp. 420-429
23
safety and tolerability of galantamine in possible Alzheimer's disease with or without cerebrovascular disease and vascular dementia in Thai patients   Thavichachart,N. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaset 92 Suppl 2, pp. S12-18
24
Role of stress areas, stress severity, and stressful life events on the onset of depressive disorder : A case - control study Lueboonthavatchai,P   Journal of the Medical Association of Thailand92 (9) , pp. 1240-1249
25
Sexual abuse in Thai children: A qualitative study  Trankasombat, U.    Journal of the Medical Association 
       
26
Health-related quality of life in Thai Bipolar  Disorder   Kanchanatawan, B.   Journal of the Medical Association 
      of Thailand 91 (6), pp. 913-918
27
Relationship between interpersonal problem  Lueboonthavatchai, P.   J  psychiatry Assoc Thailand 
areas and depressive disorder in Thai depressed     2008 ; 53[1] : 69-80
patients: a matched case - control study       
       
28
Chinical Characteristics of ADHD in Thai Children  Trankasombat, U.    J Med Assoc Thai 2008 ; 91[12] : 
      1894-8
29
The effect of galantamine on sleep quality in thai alzheimer's disease patients Thavichachart,N.   J Med Assoc Thai 2008 Sep;91(9):1343-9