วิชา   BASIC  SCIENCE  IN  PSYCHIATRY

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน  เวลา 13.00-16.00น.

วัน/เดือน/ปี

หัวข้อ

ผู้สอน

ชั่วโมง

5

ก.ค

55

COPING  MECHANISM 

รศ.นพ.เดชา       ลลิตอนันต์พงศ์

3

9

ส.ค

55

SOCIO CULTURAL   SCIENCES

รศ.พญ.ศิริลักษณ์   ศุภปีติพร

3

6

ก.ย

55

THEORY  OF  PERSONALITY   DEVELOPMENT

รศ.นพ.อัมพล         สูอำพัน

3

4

ต.ค

55

 BRAIN  & BEHAVIOR

อ.พญ.โสฬพัทธ์    เหมรัญช์โรจน์

3

1

พ.ย

55

SLEEP  AND  DREAM

.นพ.นิพัทธิ์      กาญจนธนาเลิศ

3

6

ธ.ค

55

LEARNING   THEORY  AND APPLICATION

ผศ.พญ. ชุติมา    หรุ่มเรืองวงษ์

3

3

ม.ค

56

PSYCHOMETRIC  AND NEUROPSYCHOLOGICAL  TESTING

รศ.พวงสร้อย       วรกุล

3

7

ก.พ

56

สอบประเมินผล

 

7

มี.ค

56

RESEARCH  METHODS  IN  MENTAL  HEALTH

.พญ.นันทิกา       ทวิชาชาติ

3

4

เม.ย

56

PSYCHOPATHOLOGY 

อ.นพ.ภุชงค์   เหล่ารุจิสวัสดิ์

3

2

พ.ค.

56

ADOLESCENT  AND  ADJUSTMENT

.พญ.ดวงใจ         กสานติกุล

3

9

พ.ค.

56

PSYCHODYNAMIC  PSYCHIATRY

อ.นพ.นิพัทธิ์   กาญจนธนาเลิศ

3

วิชา   ADVANCE  CLINICAL   PSYCHIATRY

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 , 3 , 4 ของเดือน  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

วัน/เดือน/ปี

หัวข้อ

ผู้สอน

ชั่วโมง

14    มิ.ย.     55

(9 – 12 น.)

SYMPTOMATOLOGY

ผศ.นพ.พีรพนธ์       ลือบุญธวัชชัย

3

14  มิ.ย.     55

     (9 – 12 น.)

CLINICAL  ASSESSMENT  OF PSYCHIATRIC  PATIENT  AND INTERVIEW  TECHNIQUE

อ.นพ.ภุชงค์             เหล่ารุจิสวัสดิ์

3

21   มิ.ย.    55

 (9 – 12 น.)

ECT

ผศ.นพ.พีรพนธ์       ลือบุญธวัชชัย

3

21  มิ.ย.   55

(13-16  น.)

SCHIZOPHRENIA  

รศ.พญ.ศิริลักษณ์  ศุภปีติพร

3

28  มิ.ย.    55

(8 – 12 น.)

PSYCHOPHARMACOLOGY  I

.นพ.นิพัทธิ์            กาญจนธนาเลิศ

3

28   มิ.ย     55

(13 – 16 น.)

PSYCHIATRIC   EMERGENCY

ผศ.พญ.รัศมน         กัลยาศิริ

3

12      ก.ค.    55

PSYCHOPHARMACOLOGY  II

.นพ.นิพัทธิ์            กาญจนธนาเลิศ

3

19      ก.ค.   55

CRISIS  INTERVENTION

ผศ.นพ.พีรพนธ์       ลือบุญธวัชชัย

3

26

ก.ค

55

DEPRESSIVE  DISORDER

อ.นพ. สมรักษ์  สันติเบ็ญจกุล

3

16

ส.ค.

55

BIPOLAR  DISORDER

ผศ.นพ.สุขเจริญ     ตั้งวงษ์ไชย

3

23

ส.ค

55

MENTAL  DISORDER  DUED  TO MEDICAL  CONDITION

รศ.พญ.ศิริลักษณ์  ศุภปีติพร

3

30

ส.ค

55

ANXIETY  DISORDER  

ผศ.พญ.รัศมน         กัลยาศิริ

3

13

ก.ย.

55

COUNSELLING

รศ.พวงสร้อย          วรกุล

3

 20

ก.ย.

55

SOMATOFORM  DISORDER  AND OTHER  NEUROSIS

อ.นพ. ชาวิท           ตันวีระชัยสกุล

3

27

ก.ย

55

FAMILY  THERAPY I

ศ.พญ.อุมาพร        ตรังคสมบัติ

3

11

ต.ค.

55

FAMILY THERAPY II

ศ.พญ.อุมาพร        ตรังคสมบัติ

3

18

ต.ค.

55

SUBSTANCE  RELATED  DISORDER

.นพ.อรรถพล       สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

3

25

ต.ค.

55

ALCOHOL  RELATED  DISORDER

รศ.นพ.เดชา            ลลิตอนันต์พงศ์

3

8

พ.ย.

55

PERSONALITY  DISORDER

.พญ.นันทิกา        ทวิชาชาติ

3

15

พ.ย.

55

STRESS  AND   ADJUSTMENT DISORDER

อ.นพ. สมรักษ์        สันติเบ็ญจกุล

3

22

พ.ย.

55

CONSULTATION-LIAISON  PSYCHIATRY

ผศ.พญ. ชุติมา        หรุ่มเรืองวงษ์

3

29

พ.ย

55

PSYCHOLOGICAL FACTOR AFFECTING  MEDICAL  CONDITION

ผศ.นพ.ชัยชนะ        นิ่มนวล

3

13

ธ.ค.

55

SEXUAL  DEVIATIONS  AND  DISORDER

ผศ.พญ. ชุติมา        หรุ่มเรืองวงษ์

3

20

ธ.ค.

55

GERIATRIC  PSYCHIATRY

อ.นพ. ชาวิท           ตันวีระชัยสกุล

3

 27

ธ.ค.

55

COMMUNITY  PSYCHIATRY  AND PSYCHOSOCIAL  INTERVENTION 

.พญ.นันทิกา        ทวิชาชาติ

3

10

ม.ค.

56

DEATH  AND  DYING, TERMINAL ILLNESS

อ.นพ.ภุชงค์             เหล่ารุจิสวัสดิ์

3

17

ม.ค.

56

PSYCHOTHERAPY

.นพ.อรรถพล       สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

3

24

ม.ค.

56

DELUSIONAL DISORDER AND  OTHER PSYCHOTIC DISORDER

ผศ.พญ.รัศมน        กัลยาศิริ

3

31

ม.ค

56

NEURODEGERATIVE DISEASE AND OTHER DEMENTIA

.พญ.โสฬพัทธ์      เหมรัญช์โรจน์

3

14

ก.พ

56

IMPULSE   CONTROL  DISORDER / EATING  DISORDER

รศ.พญ.บุรณี          กาญจนถวัลย์

3

21

ก.พ

56

สอบประเมินผลปลายปี

28

ก.พ

56

ART THERAPY

พญ.พัชรินทร์  สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

3

14

มี.ค

56

HEALTH ECONOMIC  CONSIDERATION IN MENTAL HEALTH

รศ.พญ.บุรณี          กาญจนถวัลย์

3

21

มี.ค.

56

ETHICAL  CONSIDERATION IN PSYCHIATRY

ผศ.นพ.ชัยชนะ        นิ่มนวล

3

28

มี.ค

56

PSYCHIATRIC  EPIDEMIOLOGY

.พญ.นันทิกา        ทวิชาชาติ

3

11

เม.ย

56

NEUROCOGNITIVE ASSESSMENT

อ.พญ.โสฬพัทธ์      เหมรัญช์โรจน์

3

18

เม.ย

56

PSYCHIATRIC  GENETICS

ผศ.พญ.รัศมน         กัลยาศิริ

3

25

เม.ย

56

INTERPERSONAL  PSYCHOTHERAPY

ผศ.นพ.พีรพนธ์       ลือบุญธวัชชัย

3

16

พ.ค.

56

PSYCHOTROPIC DRUG USE  IN PREGNANCY

ผศ.พญ.ชุติมา         หรุ่มเรืองวงษ์

3

 

Core Lecture ของราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ  

ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2555  ธันวาคม  2555

เวลา  09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

วันที่

เวลา

Topics

วิทยากร

สถานที่

13 ม.ค. 55

8.00-9.30 น.

Trauma therapy

พญ.ปริชวัน จันทรศิริ

ศิริราชพยาบาล

 

 

9.45-12.00 น.

Case conference

รศ.นพ.ณรงค์ สุภัทรพันธุ์

10 ก.พ. 55

8.00-9.30 น.

Competency assessment in everyday practice

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

 

9.45-12.00 น.

Case conference

นพ.เกษม ตันติผลาชีวะ

9 มี.ค. 55

8.00-9.30 น.

Disaster psychiatry

นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

9.45-12.00 น.

Psychotherapy Case conference

รศ.นพ.เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา

11 พ.ค. 55

8.00-9.30 น.

การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ

พญ.พันธ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ 

รพ.จุฬาลงกรณ์

 

9.45-12.00 น.

Case conference

อ.นพ.ฐานันดร์  ปิยะศิริศิลป์

13 ก.ค. 55

8.00-9.30 น.

History of  psychiatry

พล.ต.วีระ เขื่องศิริกุล

รพ.พระมงกุฎเกล้า

9.45-12.00 น.

Psychotherapy Case conference

นพ.เกษม ตันติผลาชีวะ

10 ส.ค. 55

8.00-9.30 น.

Severe mood dysregulation in children and adolescent

ผศ.นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ์

ศิริราชพยาบาล

 

9.45-12.00 น.

Case conference

รศ.นพ.ณรงค์ สุภัทรพันธุ์

14 ก.ย. 55

8.00-9.30 น.

Evolution of major psychiatric concepts

นพ. วีรพล อุณหรัศมี/

นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์

รพ.รามาธิบดี

9.45-12.00 น.

Case conference

พลตรีวีระ เขื่องศิริกุล

 

12 ตค.55

8.00-9.30 น.

Woman Psychiatry

ผศ.พญ.ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์

รพ.จุฬาลงกรณ์

9.45-12.00 น.

Psychotherapy Case conference

นพ.เกษม ตันติผลาชีวะ

 

9  พย 55

8.00-9.30 น.

Evidence base psychiatry

นพ.ศุภโชค สิงหกันต์

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

9.45-12.00 น.

Case conference

พ.อ.หญิงนวพร  หิรัญวิวัฒน์กุล

 

14 ธ.ค. 55

8.00-9.30 น.

ECT update

นพ.พิชัย อิฏฐสกุล

รพ.พระมงกุฎเกล้า

 

9.45-12.00 น.

Case conference

รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์

 

หมายเหตุ    Case conference    จัดเวลา  9.45-12.00 น.

 

ตารางการทำ Case  Interview    ของแพทย์ประจำบ้าน

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน  เวลา   13.00-16.00  .

วัน เดือน ปี

แพทย์ประจำบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

5

 มิ.ย

55

จริยา

บุราเพ็ญ

อ.นพ.อรรถพล

ผศ.พญ.ชุติมา

อ.นพ.สมรักษ์

3

ก.ค

55

มัญชรี

ภัทรพล

ศ.พญ.นันทิกา

ผศ.นพ.พีรพนธ์

อ.นพ.สมรักษ์

7

ส.ค

55

การุณพงศ์

กาญจนา

ผศ.นพ.ชัยชนะ

อ.นพ.อรรถพล

อ.นพ.สมรักษ์

4

ก.ย

55

พูนพัฒน์

ตติมา

ผศ.นพ.สุขเจริญ              

อ.พญ.โสฬพัทธ์

อ.นพ. ชาวิท

2

ต.ค

55

ไพโรจน์

ปองขวัญ

รศ.นพ.เดชา

อ.นพ.ภุชงค์

อ.นพ. ชาวิท

6

พ.ย

55

วิวรรณ

พัชรพิมพ์

รศ.พญ.บุรณี

ผศ.พญ.ชุติมา

อ.นพ. ชาวิท

4

ธ.ค

55

ชนม์นิภา

อรวรรณ

ศ.พญ.นันทิกา

รศ.พญ.ศิริลักษณ์

อ.นพ.สมรักษ์

8

ม.ค

56

พัทธ์ธีรา

ชานนท์

รศ.พญ.ศิริลักษณ์

ผศ.พญ.รัศมน

อ.นพ. ชาวิท

5

ก.พ

56

ดารุจ                        

รัศมี

ผศ.นพ.สุขเจริญ

ผศ.พญ.รัศมน

อ.นพ.สมรักษ์

5

มี.ค

56

ทิพมาศ

อรรถพงษ์

รศ.นพ.เดชา

ผศ.นพ.พีรพนธ์

อ.นพ. ชาวิท

2

เม.ย

56

พลภัทร

โชติมันต์

ผศ.นพ.ชัยชนะ

อ.นพ.ภุชงค์

อ.นพ.สมรักษ์

7

พ.ค.

56

ดารุจ

กฤตธี

รศ.พญ.บุรณี

อ.พญ.โสฬพัทธ์.

อ.นพ. ชาวิท


 

ตารางการทำ  Case  Conference  ของแพทย์ประจำบ้าน

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน      เวลา   13.00 - 16.00    

วัน  เดือน  ปี

แพทย์

ประจำบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

12

มิ.ย

55

มัญชรี

รศ.นพ.เดชา*

รศ.พญ.ศิริลักษณ์

ผศ.นพ.พีรพนธ์

ผศ.นพ.ชัยชนะ

อ.นพ. สมรักษ์

19

มิ.ย

55

ปองขวัญ

ผศ.นพ.ชัยชนะ*

รศ.นพ.เดชา

ผศ.นพ.สุขเจริญ

ผศ.พญ.ชุติมา

อ.นพ. สมรักษ์

10

ก.ค

55

บุราเพ็ญ

.พญ.นันทิกา*

รศ.พญ.บุรณี

ผศ.นพ.ชัยชนะ

ผศ.พญ.รัศมน

อ.นพ. สมรักษ์

17

ก.ค.

55

จริยา

ผศ.นพ.สุขเจริญ*

ผศ.นพ.พีรพนธ์

ผศ.พญ.รัศมน

อ.นพ. อรรถพล

อ.นพ. สมรักษ์

14

ส.ค

55

กาญจนา

รศ.พญ.ศิริลักษณ*

.พญ.นันทิกา

ผศ.พญ.ชุติมา

อ.นพ. ภุชงค์

อ.นพ. ชาวิท

21

ส.ค

55

การุณพงศ์

รศ.พญ.บุรณี*

ผศ.นพ.ชัยชนะ

อ.นพ. อรรถพล

.พญ.โสฬพัทธ์

อ.นพ. ชาวิท

11

ก.ย

55

ไพโรจน์

.นพ.อรรถพล*

ผศ.พญ.รัศมน

อ.นพ. ภุชงค์

รศ.พญ.ศิริลักษณ์

อ.นพ. ชาวิท

18

ก.ย

55

พูนพัฒน์

รศ.นพ.เดชา*

ผศ.พญ.ชุติมา

.พญ.โสฬพัทธ์

รศ.พญ.บุรณี

อ.นพ. ชาวิท

9

ต.ค

55

ภัทรพล

ผศ.นพ.ชัยชนะ*

อ.นพ. ภุชงค์

รศ.พญ.ศิริลักษณ์

รศ.นพ.เดชา

อ.นพ. สมรักษ์

16

ต.ค

55

พัชรพิมพ์

ผศ.นพ.สุขเจริญ*

.พญ.โสฬพัทธ์

รศ.นพ.เดชา

.พญ.นันทิกา

อ.นพ. ชาวิท

13

พ.ย

55

ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมจิตแพทย์-ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

20

พ.ย

55

ตติมา

รศ.พญ.ศิริลักษณ*

รศ.นพ.เดชา

รศ.พญ.บุรณี

ผศ.นพ.สุขเจริญ

อ.นพ. สมรักษ์

11

ธ.ค

55

วิวรรณ

รศ.พญ.บุรณี*

รศ.พญ.ศิริลักษณ์

ผศ.นพ.พีรพนธ์

ผศ.นพ.ชัยชนะ

อ.นพ. ชาวิท

18

ธ.ค

55

ชนม์นิภา

.นพ.อรรถพล*

รศ.พญ.บุรณี

ผศ.นพ.สุขเจริญ

.พญ.นันทิกา

อ.นพ. สมรักษ์

15

ม.ค

56

พัทธ์ธีรา

ผศ.นพ.พีรพนธ์*

ผศ.นพ.สุขเจริญ

ผศ.นพ.ชัยชนะ

ผศ.พญ.ชุติมา

อ.นพ. ชาวิท

22

ม.ค

56

รัศมี

ผศ.พญ.รัศมน*

ผศ.นพ.พีรพนธ์

ผศ.พญ.ชุติมา

อ.นพ. อรรถพล

อ.นพ. สมรักษ์

29

ม.ค

56

อรวรรณ

.พญ.นันทิกา*

ผศ.พญ.ชุติมา

ผศ.พญ.รัศมน

อ.นพ. ภุชงค์

อ.นพ. ชาวิท

12

ก.พ

56

สอบประเมินผลปลายปี

19

ก.พ

56

พลภัทร

อ.นพ. ภุชงค์*

ผศ.พญ.รัศมน

อ.นพ. อรรถพล

.พญ.โสฬพัทธ์

อ.นพ. ชาวิท

12

มี.ค

56

ดารุจ

.พญ.โสฬพัทธ์*

ผศ.พญ.ชุติมา

อ.นพ. ภุชงค์

รศ.พญ.บุรณี

อ.นพ. สมรักษ์

19

มี.ค

56

ชานนท์

ผศ.นพ.ชัยชนะ*

อ.นพ. ภุชงค์

.พญ.โสฬพัทธ์

ผศ.นพ.พีรพนธ์

อ.นพ. ชาวิท

9

เม.ย

56

ทิพมาศ

ผศ.นพ.พีรพนธ์*

.พญ.โสฬพัทธ์

รศ.นพ.เดชา

ผศ.นพ.สุขเจริญ

อ.นพ. สมรักษ์

23

เม.ย

56

โชติมันต์

รศ.พญ.ศิริลักษณ*

รศ.นพ.เดชา

.พญ.นันทิกา

ผศ.นพ.ชัยชนะ

อ.นพ. ชาวิท

14

พ.ค

56

กฤตธี

.นพ.อรรถพล*

รศ.พญ.ศิริลักษณ์

ผศ.นพ.พีรพนธ์

ผศ.พญ.รัศมน

อ.นพ. สมรักษ์

21

พ.ค.

56

อรรถพงษ์

ผศ.พญ.รัศมน*

รศ.พญ.บุรณี

ผศ.นพ.สุขเจริญ

ผศ.พญ.ชุติมา

อ.นพ. ชาวิท


 

ตารางการทำ  Journal   Club   ของแพทย์ประจำบ้านบ้าน 

วัน อังคาร  หรือ พุธ  สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน    เวลา  13.00-16.00  .

วัน  เดือน ปี

แพทย์ประจำบ้าน

  อาจารย์ที่ปรึกษา

26

มิ.ย

55

ตติมา

จริยา

รศ.นพ.เดชา*

รศ.พญ.ศิริลักษณ์

รศ.พญ.บุรณี

อ.นพ. สมรักษ์

27

มิ.ย

55

วิวรรณ

กาญจนา

อ.พญโสฬพัทธ์*

รศ.นพ.เดชา

ผศ.นพ.สุขเจริญ

อ.นพ. สมรักษ์

24

ก.ค

55

ปองขวัญ

ภัทรพล

.พญ.นันทิกา*

รศ.พญ.บุรณี

ผศ.นพ.พีรพนธ์

อ.นพ. สมรักษ์

25

ก.ค

55

ไพโรจน์

กฤตธี

ผศ.นพ.ชัยชนะ*

ผศ.นพ.พีรพนธ์

ผศ.พญ.ชุติมา

อ.นพ. สมรักษ์

28

ส.ค

55

พูนพัฒน์

บุราเพ็ญ

รศ.พญ.ศิริลักษณ*

ผศ.นพ.สุขเจริญ

ผศ.พญ.รัศมน

อ.นพ. ชาวิท

29

ส.ค

55

การุณพงศ์

โชติมันต์

ผศ.นพ.ชัยชนะ*

ผศ.พญ.รัศมน

.นพ.อรรถพล

อ.นพ. ชาวิท

25

ก.ย

55

ไพโรจน์

อรรถพงษ์

รศ.พญ.บุรณี*

ผศ.พญ.ชุติมา

อ.พญโสฬพัทธ์

อ.นพ. ชาวิท

26

ก.ย

55

พูนพัฒน์

อรวรรณ

.พญ.นันทิกา*

.นพ.อรรถพล

รศ.พญ.บุรณี

อ.นพ. ชาวิท

30

ต.ค

55

ปองขวัญ

กาญจนา

รศ.พญ.บุรณี*

อ.พญโสฬพัทธ์

รศ.พญ.ศิริลักษณ์

อ.นพ. สมรักษ์

24

ต.ค

55

บุราเพ็ญ

พัทธ์ธีรา

ผศ.พญ.รัศมน*

อ.นพ. ภุชงค์

รศ.นพ.เดชา

อ.นพ. ชาวิท

27

พ.ย

55

ภัทรพล

กฤตธี

ผศ.นพ.สุขเจริญ*

รศ.พญ.ศิริลักษณ์

อ.นพ. ภุชงค์

อ.นพ. สมรักษ์

28

พ.ย

55

                                                             สอบ MCQ ครั้งที่ 1

25

ธ.ค

55

รัศมี

ทิพมาศ

ผศ.พญ.ชุติมา*

รศ.นพ.เดชา

ผศ.นพ.พีรพนธ์

อ.นพ. ชาวิท

26

ธ.ค

55

มัญชรี

ชานนท์

รศ.นพ.เดชา*

รศ.พญ.บุรณี

ผศ.พญ.รัศมน

อ.นพ. สมรักษ์

29

ม.ค

56

พัชรพิมพ์

ชนม์นิภา

รศ.พญ.บุรณี*

ผศ.นพ.ชัยชนะ

ผศ.พญ.ชุติมา

อ.นพ. ชาวิท

30

ม.ค

56

ดารุจ

พลภัทร

.นพ.อรรถพล*

ผศ.นพ.สุขเจริญ

อ.พญโสฬพัทธ์

อ.นพ. สมรักษ์

26

ก.พ

56

พัชรพิมพ์

รัศมี

รศ.พญ.ศิริลักษณ์*

ผศ.นพ.พีรพนธ์

.นพ.อรรถพล

อ.นพ. ชาวิท

27

ก.พ

56

พัทธ์ธีรา

ชนม์นิภา

ผศ.นพ.สุขเจริญ*

ผศ.พญ.รัศมน

อ.นพ. ภุชงค์

อ.นพ. สมรักษ์

26

มี.ค

56

มัญชรี

พลภัทร

อ.นพ. ภุชงค์*

อ.พญโสฬพัทธ์

ผศ.นพ.ชัยชนะ

อ.นพ. ชาวิท

27

มี.ค

56

จริยา

การุณพงศ์

ผศ.นพ.พีรพนธ์*

.นพ.อรรถพล

.พญ.นันทิกา

อ.นพ. สมรักษ์

30

เม.ย

56

ชานนท์

อรวรรณ

รศ.นพ.เดชา*

อ.นพ. ภุชงค์

ผศ.พญ.ชุติมา

อ.นพ. ชาวิท

28

พ.ค.

56

ตติมา

ทิพมาศ

.นพ.อรรถพล*

รศ.พญ.ศิริลักษณ์

ผศ.พญ.รัศมน

อ.นพ. สมรักษ์

29

พ.ค.

56

วิวรรณ

โชติมันต์

อ.พญโสฬพัทธ์*

รศ.นพ.เดชา

ผศ.นพ.ชัยชนะ

อ.นพ. ชาวิท

* อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

 

ตารางการทำ  Seminar   ของแพทย์ประจำบ้าน 

วันศุกร์  สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน    เวลา  13.00 - 16.00

วัน เดือน ปี

ชื่อเรื่อง

แพทย์ประจำบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

6

ก.ค

55

Psychiatric genetics and applications

กาญจนา

อรรถพงษ์

ผศ.พญ.รัศมน

10

ส.ค

55

Update in substance-related disorders

ไพโรจน์

ภัทรพล

อ.นพ. อรรถพล

7

ก.ย

55

Update in treatment of personality disorders

จริยา

พัชรพิมพ์

รัศมี

.พญ.นันทิกา

อ.นพ. ชาวิท

5

ต.ค

55

Music Therapy

วิวรรณ

อรวรรณ

ผศ.นพ. สุขเจริญ

2

พ.ย

55

Metabolic syndrome in psychiatric patients

พูนพัฒน์

บุราเพ็ญ

ชนม์นิภา

ผศ.นพ.พีรพนธ์

อ.พญโสฬพัทธ์

7

ธ.ค

55

Update in impulse control disorders

ปองขวัญ

มัญชรี

พัทธ์ธีรา

ผศ.นพ. ชัยชนะ

4

ม.ค

56

Update in management of pain

ตติมา

กฤตธี

อ.นพ.ภุชงค์

1

ก.พ

56

สอบประเมินผลปลายปี

1

มี.ค

56

Approach in adult  ADHD

การุณพงศ์

ดารุจ

อ.พญโสฬพัทธ์

อ.นพ. ภุชงค์

5

เม.ย.

56

Media, internet and psychiatry

พลภัทร

โชติมันต์

ผศ.นพ. สุขเจริญ

3

พ.ค

56

Treatment of psychosis and bipolar disorder during pregnancy

ทิพมาศ

ชานนท์

ผศ.พญ. ชุติมา

 

ตารางการทำ Topic Review   ของแพทย์ประจำบ้าน 

วันศุกร์  สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน    เวลา 13.00 - 16.00 

วัน เดือน ปี

ชื่อเรื่อง

แพทย์ประจำบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

15

มิ.ย

55

Dialectical Behavioral Therapy ( DBT) and its application

พูนพัฒน์

ชานนท์

ผศ.นพ. ชัยชนะ

อ.นพ. ภุชงค์

20

ก.ค

55

Gender identity disorder and Homosexuality

ไพโรจน์

บุราเพ็ญ

.พญ.นันทิกา

อ.นพ. สมรักษ์

17

ส..ค

55

Children of  mothers with psychiatric illness

รัศมี

ทิพมาศ

ผศ.พญ. ชุติมา

21

ก.ย

55

How to approach cognitive impairment

การุณพงศ์

ภัทรพล

อ.พญ.โสฬพัทธ์

รศ.พญ. บุรณี

19

ต.ค

55

CBT in depression and anxiety

พัชรพิมพ์

อรวรรณ

ผศ.นพ.พีรพนธ์

16

พ.ย

55

Abnormal illness behavior andPsychosomatic medicine

กาญจนา

อรรถพงษ์

ผศ.นพ. ชัยชนะ

21

ธ.ค

55

Psychiatric disorder due to a general medical condition

จริยา

พัทธ์ธีรา

รศ.พญ. ศิริลักษณ์

18

ม.ค

56

Neuropsychiatric aspects of epilepsy

ปองขวัญ

ดารุจ

รศ.พญ. บุรณี

15

ก.พ

56

Death, Dying and Bereavement

มัญชรี

ชนม์นิภา

อ.นพ. ภุชงค์

15

มี.ค

56

Motivation interview

พลภัทร

โชติมันต์

อ.นพ. อรรถพล

19

เม.ย.

56

Theories of personality and psychopathology

ตติมา

กฤตธี

รศ.นพ.เดชา

17

พ.ค

56

Object relation theory and its applications

วิวรรณ

อรรถพงษ์

รศ.พญ. ศิริลักษณ์


 

ตารางการทำ  Psychotherapy Conference   ของแพทย์ประจำบ้าน 

วัน ศุกร์  สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน    เวลา  13.00-16.00  .

วัน  เดือน ปี

แพทย์ประจำบ้าน

  อาจารย์ที่ปรึกษา

22

มิ.ย

55

ไพโรจน์

ผศ.นพ.สุขเจริญ*

ผศ.นพ.พีรพนธ์

อ.พญ.โสฬพัทธ์

รศ.พญ.ภิรมย์

27

ก.ค

55

พูนพัฒน์

รศ.พญ.ศิริลักษณ์*

ผศ.พญ.รัศมน

ผศ.พญ.ชุติมา

รศ.พญ.ภิรมย์

24

ส.ค

55

การุณพงศ์

รศ.พญ.บุรณี*

อ.พญ.โสฬพัทธ์

รศ.นพ.เดชา

รศ.พญ.ภิรมย์

28

ก.ย

55

กาญจนา

อ.นพ.อรรถพล*

อ.นพ.ภุชงค์

ผศ.นพ.พีรพนธ์

รศ.พญ.ภิรมย์

12

ต.ค

55

ปองขวัญ **

นพ.เกษม

อ.นพ.ภุชงค์*

ผศ.นพ.พีรพนธ์

อ.นพ.ชาวิท

26

ต.ค

55

บุราเพ็ญ

รศ.พญ.ศิริลักษณ์*

รศ.นพ.เดชา

อ.นพ.อรรถพล

รศ.พญ.ภิรมย์

23

พ.ย

55

ภัทรพล

ผศ.นพ.สุขเจริญ*

อ.นพ.อรรถพล

ผศ.พญ.ชุติมา

รศ.พญ.ภิรมย์

28

ธ.ค

55

พลภัทร

อ.นพ.ภุชงค์*

ผศ.พญ.รัศมน

ผศ.พญ.ชุติมา

รศ.พญ.ภิรมย์

25

ม.ค

56

มัญชรี

ผศ.นพ.สุขเจริญ*

อ.นพ.อรรถพล

รศ.นพ.เดชา

รศ.พญ.ภิรมย์

22

ก.พ.

56

พัชรพิมพ์

รศ.พญ.ศิริลักษณ์*

อ.พญ.โสฬพัทธ์

ผศ.นพ.พีรพนธ์

รศ.พญ.ภิรมย์

22

มี.ค

56

จริยา

รศ.พญ.บุรณี*

อ.นพ.ภุชงค์

ผศ.พญ.รัศมน

รศ.พญ.ภิรมย์

26

เม.ย

56

ดารุจ

รศ.นพ.เดชา*

ผศ.พญ.ชุติมา

ผศ.พญ.รัศมน

รศ.พญ.ภิรมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

**  นำเสนอในที่ประชุม Core lecture ราชวิทยาลัย วันศุกร์ เวลา 9:45-12:00 .