ปีที่ 1

สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป

1. นพ.กฤตธี

ภูมาศวิน

2. นพ.ชานนท์

ศิริกุล

3. นพ.โชติมันต์

ชินวรารักษ์

4. พญ.ทิพมาศ

เตชวิวรรธน์

5. นพ.อรรถพงษ์

6. พญ. อรวรรณ

ฉัตรดอน

จตุรสิทธา

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

1. พญ.ชนม์นิภา

แก้วพูลศรี

2. พญ.พัทธ์ธีรา

3. พญ.รัศมี

ดิษยวรรณวัฒน์

สังข์ทอง

ปีที่ 2

สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป

1.  พญ.กาญจนา    

วงศ์ศิริ

2.  พญ. พัชรพิมพ์

กวีนัฎธยานนท์

3  นพ. พลภัทร         

สิโรดม

4. พญ. บุราเพ็ญ  

บุญชู

5.  นพ.ภัทรพล

ตั้งเจตนาพร

6.  นพ.ดารุจ

อนิวรรตนพงศ์

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

1.  แพทย์หญิง ตติมา

กล่อมจันทร์

2.  แพทย์หญิง วิวรรณ

สุจริต

ปีที่ 3

สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป

1. นพ.การุญพงค์

ภัทรามรุต

2. พญ.จริยา

จิรานุกูล

3. พญ.ปองขวัญ

ยิ้มสอาด

4. นพ.พูนพัฒน์

กมลวุฒิพงศ์

5. นพ.ไพโรจน์

เสรีเด่นชัย

6. พญ.มัญชรี

นพคุณภูษิต

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

1. พญ.ภัทราภรณ์

กินร

2. นพ.รัตนภูมิ

วัฒนปัญญาสกุล

3. พญ.พนิษา

กันตจินดา

ปีที่ 4 

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

1. พญ.ปิยาภัสร์

จิตภิรมย์

2. นพ.ประเวศ

ปรีดาชัยกุล

3. พญ.วัลย์ฐิภา

วิทยาศัย