มิถุนายน 2555

วัน

OPD

Consultation

จันทร์

พญ.ปองขวัญนพ.ไพโรจน์, พญ.จริยาพญ.วิวรรณนพ.ภัทรพล

นพ.ไพโรจน์

พญ.ปองขวัญ

นพ.พูนพัฒน์

พญ.จริยา

พญ.มัญชรี

พญ.กาญจนา  

พญ. บุราเพ็ญ 

นพ.ภัทรพล

พญ.ตติมา

พญ.วิวรรณ

อังคาร

นพ.พูนพัฒน์, พญ.มัญชรี, นพ.การุญพงศ์พญ.วิวรรณพญ.กาญจนา  

พุธ

นพ.พูนพัฒน์, พญ.มัญชรี, นพ.การุญพงศ์พญ.ตติมา, พญ. บุราเพ็ญ 

พฤหัสบดี

พญ.ปองขวัญนพ.ไพโรจน์, พญ.จริยาพญ.ตติมา

ศุกร์

นพ.ภัทรพลพญ. บุราเพ็ญ, พญ.กาญจนา  

 

Day Hospital พญ.ปองขวัญ

Dementia Clinic นพ.ภัทรพล

 

กรกฎาคม 2555

วัน

OPD

Consultation

จันทร์

พญ.ปองขวัญนพ.ไพโรจน์, พญ.จริยาพญ.วิวรรณนพ.ภัทรพล

นพ.ไพโรจน์

พญ.ปองขวัญ

นพ.พูนพัฒน์

พญ.จริยา

พญ.มัญชรี

พญ.กาญจนา  

พญ. บุราเพ็ญ 

นพ.ภัทรพล

พญ.ตติมา

พญ.วิวรรณ

อังคาร

นพ.พูนพัฒน์, พญ.มัญชรี, นพ.การุญพงศ์พญ.วิวรรณพญ.กาญจนา  

พุธ

นพ.พูนพัฒน์, พญ.มัญชรี, นพ.การุญพงศ์นพ.ภัทรพล, พญ. บุราเพ็ญ 

พฤหัสบดี

พญ.ปองขวัญนพ.ไพโรจน์, พญ.จริยาพญ.ตติมา

ศุกร์

พญ.ตติมาพญ. บุราเพ็ญ, พญ.กาญจนา  

 

Day Hospital พญ.ปองขวัญ

Dementia Clinic นพ.ภัทรพล

 

 


 

สิงหาคม 2555

วัน

OPD

Consultation

จันทร์

นพ.ไพโรจน์, พญ. บุราเพ็ญ พญ.วิวรรณ

นพ.ไพโรจน์

นพ.การุญพงศ์พญ.กาญจนา  

พญ. บุราเพ็ญ 

นพ.ภัทรพล

พญ.ตติมา

พญ.วิวรรณ

อังคาร

นพ.การุญพงศ์พญ.วิวรรณพญ.กาญจนา  

พุธ

นพ.พูนพัฒน์, นพ.การุญพงศ์พญ. บุราเพ็ญ, นพ.ภัทรพล 

พฤหัสบดี

นพ.ไพโรจน์, นพ.พูนพัฒน์พญ.ตติมา

ศุกร์

พญ.ตติมานพ.ภัทรพล, พญ.กาญจนา  

 

Day Hospital นพ.ไพโรจน์

Dementia Clinic พญ. บุราเพ็ญ

 

 

กันยายน  2555

วัน

OPD

Consultation

จันทร์

นพ.ไพโรจน์, พญ. บุราเพ็ญ พญ.วิวรรณ, นพ.ภัทรพลพญ.พัทธ์ธีรา  

นพ.ไพโรจน์

นพ.การุญพงศ์พญ. พัชรพิมพ์

พญ.กาญจนา  

พญ. บุราเพ็ญ 

นพ.ภัทรพล

พญ.ตติมา

พญ.วิวรรณ

อังคาร

นพ.การุญพงศ์พญ. บุราเพ็ญพญ.กาญจนา, พญ.พัชรพิมพ์

พุธ

นพ.พูนพัฒน์, นพ.การุญพงศ์, นพ.ภัทรพล, พญ.ตติมา, พญ.รัศมี

พฤหัสบดี

นพ.ไพโรจน์, นพ.พูนพัฒน์พญ.ตติมาพญ.ชนม์นิภา

ศุกร์

พญ. พัชรพิมพ์พญ.วิวรรณพญ.กาญจนา

 

Day Hospital นพ.ไพโรจน์

Dementia Clinic พญ. บุราเพ็ญ

 

ตุลาคม 2555

วัน

OPD

Consultation

จันทร์

นพ.ไพโรจน์, พญ.ปองขวัญ, พญ.วิวรรณ, พญ.ตติมาพญ.พัทธ์ธีรา  

พญ.ปองขวัญ

นพ.พูนพัฒน์

พญ. พัชรพิมพ์

พญ.กาญจนา  

พญ. บุราเพ็ญ 

นพ.ภัทรพล

พญ.ตติมา

พญ.วิวรรณ

อังคาร

นพ.ไพโรจน์, นพ.พูนพัฒน์, พญ. บุราเพ็ญพญ.กาญจนาพญ. พัชรพิมพ์

พุธ

พญ.ปองขวัญนพ.ภัทรพล, พญ.กาญจนาพญ.รัศมี

พฤหัสบดี

นพ.พูนพัฒน์พญ.ตติมาพญ.วิวรรณพญ.ชนม์นิภา

ศุกร์

พญ. พัชรพิมพ์พญ. บุราเพ็ญนพ.ภัทรพล

 

Day Hospital นพ.พูนพัฒน์

Dementia Clinic พญ.กาญจนา  

 

 


 

พฤศจิกายน 2555

วัน

OPD

Consultation

จันทร์

นพ.ไพโรจน์, พญ.ปองขวัญ, พญ.วิวรรณ, พญ.ตติมาพญ.พัทธ์ธีรา, นพ.อรรถพงษ์พญ. อรวรรณ

พญ.ปองขวัญ

นพ.พูนพัฒน์

พญ. พัชรพิมพ์

พญ.กาญจนา  

พญ. บุราเพ็ญ 

นพ.ภัทรพล

พญ.ตติมา

พญ.วิวรรณ

อังคาร

นพ.ไพโรจน์, นพ.พูนพัฒน์, พญ. บุราเพ็ญพญ.กาญจนาพญ. พัชรพิมพ์

พุธ

พญ.ปองขวัญนพ.ภัทรพล, พญ.กาญจนาพญ.รัศมีนพ.กฤตธี

พฤหัสบดี

นพ.พูนพัฒน์พญ.ตติมาพญ.วิวรรณพญ.ชนม์นิภา, พญ.วิวรรณ

ศุกร์

พญ. พัชรพิมพ์พญ. บุราเพ็ญนพ.ภัทรพล

 

Day Hospital นพ.พูนพัฒน์

Dementia Clinic พญ.กาญจนา  

 

 

ธันวาคม 2555

วัน

OPD

Consultation

จันทร์

พญ.มัญชรี, พญ.จริยาพญ.วิวรรณพญ. อรวรรณพญ.พัทธ์ธีรา

พญ.ปองขวัญ

พญ.มัญชรี

นพ. พลภัทร 

พญ. พัชรพิมพ์

นพ.ดารุจ

พญ.ตติมา

พญ.วิวรรณ

อังคาร

พญ.มัญชรี, พญ.ปองขวัญ, พญ. พัชรพิมพ์นพ.ดารุจ, นพ. ชานนท์นพ.โชติมันต์

พุธ

พญ.ปองขวัญ, พญ.ตติมา,  พญ.รัศมี,นพ. พลภัทร

พฤหัสบดี

พญ.จริยานพ. พลภัทร, พญ.ทิพมาศ, พญ.ชนม์นิภา, พญ.วิวรรณ

ศุกร์

นพ.ดารุจ, พญ.ตติมาพญ. พัชรพิมพ์

 

Day Hospital พญ.มัญชรี

Dementia Clinic พญ. พัชรพิมพ์

 

 

มกราคม 2556

วัน

OPD

Consultation

จันทร์

พญ.มัญชรี, พญ.จริยาพญ.วิวรรณพญ. อรวรรณพญ.พัทธ์ธีรา

พญ.ปองขวัญ

พญ.มัญชรี

นพ. พลภัทร 

พญ. พัชรพิมพ์

นพ.ดารุจ

พญ.ตติมา

พญ.วิวรรณ

อังคาร

พญ.มัญชรี, พญ.ปองขวัญ, พญ. พัชรพิมพ์นพ.ดารุจ, นพ. ชานนท์นพ.โชติมันต์

พุธ

พญ.ปองขวัญ, พญ.ตติมาพญ. พัชรพิมพ์,  พญ.รัศมี

พฤหัสบดี

พญ.จริยานพ. พลภัทร, พญ.ทิพมาศ, พญ.ชนม์นิภา

ศุกร์

นพ. พลภัทร, นพ.ดารุจ, พญ.ตติมา

 

Day Hospital พญ.มัญชรี

Dementia Clinic พญ. พัชรพิมพ์

 

 


 

กุมภาพันธ2556

วัน

OPD

Consultation

จันทร์

พญ.มัญชรี, พญ.จริยาพญ.วิวรรณนพ. พลภัทร, พญ. อรวรรณพญ.พัทธ์ธีรา

นพ.การุญพงศ์

พญ.จริยา

นพ. พลภัทร 

พญ. พัชรพิมพ์

นพ.ดารุจ

พญ.ตติมา

พญ.วิวรรณ

พญ. อรวรรณ

พญ.ชนม์นิภา

พญ.พัทธ์ธีรา

พญ.รัศมี

อังคาร

นพ.การุญพงศ์, นพ.ดารุจพญ.พัชรพิมพ์,นพ. ชานนท์นพ.โชติมันต์

พุธ

นพ.การุญพงศ์พญ.มัญชรี, พญ.ตติมา,  พญ.รัศมี

พฤหัสบดี

พญ.จริยาพญ.ตติมา, พญ.ทิพมาศ, พญ.ชนม์นิภา

ศุกร์

นพ. พลภัทร, พญ.วิวรรณ, นพ.ดารุจ

 

Day Hospital พญ.จริยา

Dementia Clinic นพ. พลภัทร, พญ.วิวรรณ

 

 

มีนาคม 2556

วัน

OPD

Consultation

จันทร์

พญ.มัญชรี, พญ.จริยาพญ.วิวรรณนพ. พลภัทร, นพ.อรรถพงษ์

นพ.การุญพงศ์

พญ.จริยา

นพ. พลภัทร 

นพ.ดารุจ

พญ.ตติมา

พญ.วิวรรณ

อังคาร

นพ.การุญพงศ์, นพ.ดารุจนพ. ชานนท์นพ.โชติมันต์

พุธ

นพ.การุญพงศ์พญ.มัญชรี, พญ.ตติมา,  นพ.กฤตธี

พฤหัสบดี

พญ.จริยานพ.ดารุจ, พญ.ทิพมาศ

ศุกร์

นพ. พลภัทร, พญ.วิวรรณ, พญ.ตติมา

 

Day Hospital พญ.จริยา

Dementia Clinic นพ. พลภัทร, พญ.วิวรรณ

 

เมษายน 2556

วัน

OPD

Consultation

จันทร์

พญ.วิวรรณพญ.ตติมานพ.อรรถพงษ์

นพ. พลภัทร 

นพ.ดารุจ

พญ.ตติมา

พญ.วิวรรณ

พญ.ทิพมาศ

นพ.อรรถพงษ์

นพ. ชานนท์

นพ.กฤตธี

นพ.โชติมันต์

อังคาร

นพ.ดารุจนพ. ชานนท์นพ.โชติมันต์

พุธ

พญ.ตติมานพ.กฤตธี

พฤหัสบดี

นพ. พลภัทร, พญ.ทิพมาศ

ศุกร์

นพ. พลภัทร, นพ.ดารุจ, พญ.วิวรรณ

 

Day Hospital นพ.ดารุจ

Dementia Clinic นพ.ดารุจพญ.ตติมา

 

 

พฤษภาคม 2556

วัน

OPD

Consultation

จันทร์

พญ.วิวรรณพญ.ตติมานพ.อรรถพงษ์

นพ. พลภัทร 

นพ.ดารุจ

พญ.ตติมา

พญ.วิวรรณ

พญ.ทิพมาศ

นพ.อรรถพงษ์

นพ. ชานนท์

นพ.กฤตธี

นพ.โชติมันต์

อังคาร

นพ.ดารุจนพ. ชานนท์นพ.โชติมันต์

พุธ

พญ.ตติมานพ.กฤตธี

พฤหัสบดี

นพ. พลภัทร, พญ.ทิพมาศ

ศุกร์

นพ. พลภัทร, นพ.ดารุจ, พญ.วิวรรณ

 

Day Hospital นพ.ดารุจ

Dementia Clinic นพ.ดารุจพญ.ตติมา